Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Súhlas so zasielaním reklamných materiálov

 1. Týmto ako dotknutá osoba udeľujem súhlas, aby mi spoločnosť VENHEL s.r.o., so sídlom Zámocká 30,
  811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 45 546 649, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 107823/B, kontaktné údaje: venhel@venhel.sk,, +421 910 615 600 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) zasielala marketingové materiály a informačné letáky o činnosti Prevádzkovateľa, a to na e-mailovú adresu, ktorú som poskytol.
 1. Dotknutá osoba vložením a odoslaním e-mailovej adresy na webovej stránke Prevádzkovateľa www.venhel.sk udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov:
 1. v rozsahu e-mailovej adresy,
 2. na účely zasielania všeobecných reklamných (marketingových) oznámení o produktoch a službách Prevádzkovateľa a informačné letáky o činnosti Prevádzkovateľa.
 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Poučenie:

 1. Prevádzkovateľ je voči Dotknutej osobe v právnom postavení prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR a Zákona, t.j. osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva OÚ vo vlastnom mene.
 1. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa OÚ spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (čl. 13 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 1 písm. d) Zákona):
  Nespracúva na tomto základe.
 1. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje (čl. 13 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 1 písm. e) Zákona):
 1. externý poskytovateľ úložiska,
 2. externý spolupracovník,
 3. externý poskytovateľ marketingových služieb.

 

 1. Informácia o tom, či Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (čl. 13 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 1 písm. f) Zákona):
  Prevádzkovateľ nezamýšľa takýto prenos.
 1. Vymedzenie, či ide o zákonnú/zmluvnú požiadavka/ požiadavku potrebnú na uzavretie zmluvy/povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje/možné následky neposkytnutia osobných údajov (čl. 13 ods. 2 písm. e) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. e) Zákona):
  Dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov. Možné následky neposkytnutia: neposkytnutie osobných údajov spôsobí, že Dotknutej osobe nebudú zasielané určené materiály a informácie.
 1. Doba spracúvania osobných údajov (čl. 13 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. a) Zákona):
  Po dobu 3 (troch) rokov alebo do odvolania súhlasu.
 1. Právo Dotknutej osoby požadovať od Prevádzkovateľa prístup k týkajúcich sa Dotknutej osoby,
  o práve na opravu
  , o práve na vymazanie alebo o práve na obmedzenie spracúvania ,
  o práve namietať spracúvanie
  , ako aj o práve na prenosnosť (čl. 13 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. b) Zákona):
  Dotknutá osoba má voči Prevádzkovateľovi nasledovné práva vo vzťahu k OÚ:

Prevádzkovateľ poskytne kópiu OÚ, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osoby do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.

V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

  1. Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osoby do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.

V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

Predchádzajúce dve vety sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie OÚ, ak

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže OÚ Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

  1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.

Prevádzkovateľ má lehotu na prenos údajov 1 mesiac, je možné ju predĺžiť o 2 mesiace v prípade, že je prenos zložitý. Musí o tom informovať Dotknutú osobu a odôvodniť, prečo nastalo predĺženie lehoty. V prípade, že kroky na prenos Prevádzkovateľ, musí informovať Dotknutú osobu prečo tak neučinil a o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu.

 1. Právo Dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ (čl. 13 ods. 2 písm. c) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. c) Zákona):
  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
 1. Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona alebo sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia GDPR (čl. 13 ods. 2 písm. d) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. d) Zákona):
  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má Dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore Nariadením GDPR.

  Dotknutá osoba má právo podať na Úrad ochrany osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu Nariadenia GDPR, Zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie Nariadenia GDPR, Zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany OÚ.

  Návrh na začatie konania musí obsahovať:

Vzor návrhu na začatie konania bude uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov.

 1. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. f) Zákona):
  Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.